منو

  منو بهداشت محیط

   مسئول واحد بهداشت محیط   مهندس زهرا علی کرمیان

   سرپرست واحد بهداشت محیط

   مدرک تحصیلی:لیسانس بهداشت محیط


   کارشناسان واحد بهداشت محیط

   فرآیند های بهداشت محیط

              
    

   نظارت بر بهداشت اماکن درمانی ،اماکن  عمومی
    و برنامه دخانیات

    

   آموزش ،آمار،شورای سلامت

    سموم و مبارزه با ناقلین،طغیان،پاکسازی

    

   آزمایشگاه آبشناسی

   نماینده حقوقی و بهداشت مواد غذایی

   دبیرخانه بهداشت محیط


   DOURAN Portal V4.0.4.0

   V4.0.4.0