منو

  معرفی کارشناسان واحد درآمد
     

  نازنین براتی زاده

  کارشناس مسئول درآمد

  مدرک تحصیلی:لیسانس محیط زیست

                                       زهرا ظفری

                                          کارشناس درآمد

                                             مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری


  V5.1.0.0