منو

  رئیس امور مالی   

  مرتضی بختیاری

  سرپرست امور مالی
  ارتباط با واحد امور مالی
   نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2

  کارشناسان امورمالی

   

  کارشناسان واحد
           
  آذر زرگر طالبی      

  فاطمه بهرامی   


     
   سعیده جرفی    سیمین جامعی  


  V5.1.0.0