پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو بهداشت محیط

  مسئول واحد بهداشت محیط

  مهندس اسلام نظری

  سرپرست واحد بهداشت محیط غرب اهواز

  کارشناس بهداشت محیط


  کارشناسان واحد بهداشت محیط

  فرآیند های بهداشت محیط

             
   

  نظارت بر بهداشت اماکن درمانی ،اماکن  عمومی
   و برنامه دخانیات

   

  آموزش ،آمار،شورای سلامت

   سموم و مبارزه با ناقلین،طغیان،پاکسازی

   

  آزمایشگاه آبشناسی

  نماینده حقوقی و بهداشت مواد غذایی

  دبیرخانه بهداشت محیط


  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0