پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی واحد بهداشت مدارس

خانم شمسی پور عباسی

کارشناس مسئول بهداشت مدارس

مدرک تحصیلی : لیسانس بهداشت عمومی

 

سوابق کاری :

تاریخ استخدام 1/10/1370 در شهرستان دشت آزادگان ( کارشناس بهداشت خانواده ، مسئول مدارس )

انتقال به مرکز بهداشت شهرستان اهواز در مهر ماه1378( کارشناس واحد آموزش بهداشت )

 پس از تفکیک مرکز بهداشت به غرب و شرق در سال 82: اختصاص پست سازمانی کارشناس مسئول بهداشت مدارس

 

شرح وظایف :

-برنامه ریزی وهماهنگی جهت برگزاری کلاسها ،کارگاهها و جلسات آموزشی درون و برون بخشی مرتبط با مدارس

 - جلب حمایت ارگانهای تاثیر گذار بر سلامت دانش آموزان وحضور مستمر در جلسات شورای آموزش پرورش شهرستان

-آموزش و بازآموزی کلیه پرسنل بهداشتی درگیر با بهداشت مدارس اعم از پزشک ،کاردان و کارشناس بهداشتی .

-اجرای طرحهای مصوب و ابلاغ شده از جانب وزارتخانه در این زمینه (آهنیاری ،مدارس مروج سلامت ،و...)

-جمع بندی ،تحلیل و ارسال آمارها و شاخصهای مد نظر معاونت و وزارتخانه .

-شرکت در جلسات بازآموزی و ارتقا دانش و آگاهی خود در این زمینه .

-پایش و ارزیابی مستمر فعالیتها ی تعیین شده در قالب بازدید اختصاصی ،بازدید ستادی و ...

-ارائه بازخورد مستمر و پس خوراندهای مربوطه به مراکز بهداشتی درمانی و مدارس و نواحی آموزش و پرورش و فرمانداری شهرستان .

 

 

 

شرح وظایف  کارشناس واحد :

پایش ونظارت مراکز بهداشتی ودرمانی ازنظر بهداشت مدارس-تهیه وتنظیم آمار وشاخص های واحد بهداشت مدارس-آموزش کاردان وکارشناس مراکز بهداشتی ودرمانی شهری وروستایی واحد بهداشت مدارس-نظارت وپایش مدارس از نظر آهنیاری ومروج سلامت-آموزش پزشکان درگیر بهداشت  مدارس .....

 

این واحد در ارتباط مستقیم با ادارات آموزش و پرورش تحت پوشش (ناحیه یک ،ناحیه 4،بخش حمیدیه )و و احدهای ستادی و فنی مرکز بهداشت ،شورای آموزش و پرورش شهرستان میباشد .

 

اهمیت واحد : با توجه به حجم کثیر گروه  هدف تعریف شده از جانب وزارتخانه که دانش آموزان سه مقطع ،مربیان و اولیا دانش آموزان میباشد ،هم چنین سرایداران و کلیه افراد تاثیر گذار بر سلامت دانش آموزان و تمامی واحدهای ستادی مرتبط با این امر (واکسیناسیون ،بیماریابی ،کنترل بهداشت محیط مدارس و .....)و نظر به اینکه جوانان و نوجوانان امروز آینده سازان فردا میباشند ،هم چنین سرمایه گذاری بر فرهنگ و ارتقا سطح سلامت این عزیزان ضامن ادامه رفتار سالم و صحیح آنها در بزرگسالی میباشد اهمیت فعالیت و تلاش این واحد بر کسی پوشیده و مشتبه نیست .

 

اهم فعالیت های انجام شده توسط واحد :

- انجام معاینات غربالگری و پزشکی پایه های اول ابتدایی و اول متوسطه

-آموزش و برگزاری جلسات آموزشی مستمر در سطح مدارس

-غربالگری جهت پدیکولوز و دادن آموزش به دانش آموز والدین و مربیان

-بازدید و پایش مستمر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی و مدارس

-برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی  (درون بخشی و برون بخشی )با ادارات آموزش و پرورش ،مرکز بهداشتی درمانی ،با مدیران مدارس و دبیران مجری طرحها

- پیگیری و تدارک داروهای اساسی مانند شامپوی پری مترین  و قرص فروس سولفات توزیع

-هماهنگی جهت برگزاری جلسات آموزشی والدین قالب آموزش خانواده و ایجاد ارتباط مستمسر بین مراکز و مدارس

-اجرای طرح مدارس مروج سلامت (برگزاری کارگاه برای مدیران مدارس ،کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی ،توجیه کارشناسان نواحی و روسای ادارات ،طرح در جلسات شورای آموزش و پرورش به ریاست فرماندار ،

-پایش و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد مراکز بهداشتی درمانی ،اجرای برنامه های آهنیاری در مدارس ،پایش مستمر ---طرح مدارس مروج سلامت و ارزیابی کیفیت وتاثیر گذاری  جلسات آموزشی برگزار شده و دادن پسخوراند به مراکز بهداشتی درمانی و کارشناسان سلامت  نواحی آموزش و پرورش .

-پیگیری ،ارزیابی و ارتقا سطح آگاهی دانش آموزان ،والدین و مربیان در زمینه آلودگی به پدیکولوز ،اختصاص شامپوی پری مترین و برگزاری جلسات آموزشی در این زمینه .

-پایش ،نظارت و برگزاری جلسات آموزشی آهنیاری در سطح مدارس جهت والدین ،دانش آموزان و مربیان هم چنین جلسات آموزشی آهنیاری برای پرسنل بهداشتی درمانی و اجرای طرح مربوطه در مدارس و توزیع قرص آهن به تعداد هر دانش آموز دختر دبیرستانی و راهنمایی 16عدد قرص در طی 16 هفته متوالی .


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0