پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو آمار

  معرفی واحد آمار


  افشان شباب

  مسئول واحد آمار

  مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد جمعیت شناسی

  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0