پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئیس امور مالی
 
 

 

نسرین کوتی

سرپرست امور مالی


 

ارتباط با واحد امور مالی
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2

کارشناسان امورمالی

 

کارشناسان واحد 
         
آذر زرگر طالبی      

فاطمه بهرامی   


   
 سعیده جرفی    سیمین     جامعی  

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0