پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  رئیس امور مالی
   
   

   

  داراب ایزدی خواه

  سرپرست امور مالی


   

  ارتباط با واحد امور مالی
   نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2

  کارشناسان امورمالی

   

  کارشناسان واحد   
           
  آذر زرگر طالبی      

  فاطمه بهرامی   


     
   سعیده جرفی    سیمین     جامعی  

  گروه دورانV5.5.2.0