پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو واحد آموزش بهورزی

  منو

   مدیر مرکز بهورزی

    

   فاطمه مسرور پور

   سرپرست مرکز آموزش بهورزی و

   باز آموزی برنامه های سلامت

   مدرک تحصیلی:لیسانس مامایی


   ارتباط بامرکز آموزش بهورزی
    نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
   دیبا روفیمدیر مرکز آموزش بهورزیD.r742@yahoo.com3392172 0611 

   کارشناسان واحد

   علوم مرکز آموزش بهورزی

            

    مامایی

    

   بهداشت خانواده

    

   بهداشت محیط

    

   پرستاری

    

   مبارزه با بیماریها


   گروه دورانV5.5.2.0