پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو واحد بهداشت دهان و دندان

  سرپرست واحد دهان و دندان

  ماندانا اکبری

  سرپرست واحد بهداشت دهان و دندان

  مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت دهان و دندان  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0