پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  منو واحد بهداشت دهان و دندان

   سرپرست واحد دهان و دندان

   ماندانا اکبری

   سرپرست واحد بهداشت دهان و دندان

   مدرک تحصیلی: کاردان بهداشت دهان و دندان   گروه دورانV5.5.2.0