پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مسئول واحد امور آزمایشگاه ها




دکتر سعید عسکری سده

مسوول امور آزمایشگاهها

جهت دریافت جزوه کنترل کیفی داخلی و تفسیر کنترل کیفی خارجی بر لینک زیر کلیک کنید:

کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی..pdf


5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0