پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معاون فنی
دکتر قدسیه حکیم زاده
معاون فنی مرکز بهداشت غرب اهواز5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0